การเล่นเกมส์โดยใช้ระบบผิวสัมผัสแบบแผ่นฟิล์มติดที่แขน


นักวิจัยได้ทำการศึกษาพัฒนาแผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไฟฟ้าพื้นผิวสัมผัสบริเวณแขนเพื่อใช้ในการเขียนข้อความในโปรแกรมในไมโครซอฟเวิร์ด และควบคุมการเล่นเกมส์อิเล็กทรอนิส์ โดยฟิล์มนี้พัฒนามาจากวัสดุที่ส